Gurudwara 

Gurudwara Sahib Hudson Valley Sikh Society

Sikhism

Gurudwara Sahib Hudson Valley Sikh Society